ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកអាចប្រសើរឡើងច្រើន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស

និយាយជាមួយយើង
ត្រូវការប្រឡងតេស្ត IELTS ប៉ុន្តែមានពេលវេលាតិចតួចក្នុងការរៀបចំ?

ចង់អភិវឌ្ឍជំនាញជាក់លាក់ក្នុងភាសាអង់គ្លេស? 

ចង់សិក្សាលក្ខណៈជាក្រុមជាមួយសាច់ញាតិ​ឬ មិត្តភក្ដិរបស់អ្នក?

Why private class ?

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាលក្ខណៈបុគ្គល

បង្កើនការលើកទឹកចិត្ត

បង្កើនទំនុកចិត្ត

ការរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនផ្ទាល់ខ្លួន

លើកទឹកចិត្តឱ្យមានកំរិតនៃការសិក្សាខ្ពស់

ពង្រឹងជំនាញដែលមិនទាន់ចេះស្ទាត់ហើយមិនត្រូវបានបង្រៀន

អ្វីដែលយើងធ្វើ

រចនាកម្មវិធីសិក្សាដែលជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក

រៀបចំសម្ភារៈសិក្សាដែលជួយអ្នកអនុវត្តនិងផ្ដល់ការណែនាំជាបន្តបន្ទាប់

ផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ដែលជួយអ្នកកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នក
kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top