លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះសមាជិកបណ្តាល័យ

ចំណុច ១៖ សាលានឹងតម្រូវឲ្យសិស្សសងតាមលក្ខ័ខណ្ខជាក់ស្តែងលើរាល់ការរហ័ក សើម ឬខូចខាតដោយប្រការណាមួយនៃសៀវភៅ។

ចំណុច ៖ សិស្សត្រូវយកសៀវភៅមកជូនសាលាវិញក្នុងរយៈពេល២សបា្តហ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃខ្ចី។ ការខកខានក្នុងការប្រគល់សៀវភៅត្រឡប់វិញនឹងត្រូវពិន័យ ១០០០ រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ។

 

en_USEnglish
Scroll to Top