លក្ខខណ្ឌនៃស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា

ចំណុច ១៖ សាលានឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ជូនសិស្សបានតែ១ដងគត់។

ចំណុច ២ ការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់នឹងត្រូវចំណាយពេលអាចចន្លោះពី ៣ទៅ១០ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top