ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងសិក្សា (EAP)

រៀបចំយ៉ាងពិសេសដើម្បីរៀបចំសិស្សឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសិក្សាអប់រំក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។
IELTS 7+ Guarantee

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ប្តូរ

អាហារូបករណ៍សម្រាប់(GGEP)

អាហារូបករណ៍នេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាពេញលេញ។

អាន​បន្ថែម
kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ