4
អត្ថបទ
newterm-45

New Term: 4 Apr 2022 (Term 46)

New Term: 4 Apr 2022
អាន​បន្ថែម
group-discount

Group Discount: 5% – 15% Save

What is “Group Discount?” And Why? It is a discount plan created by Edniche to offer a cost-saving opportunity to all  Edniche students, family, and ...
អាន​បន្ថែម
update-11-20

បច្ចុប្បន្នភាព៖ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

Working on the next milestone of edniche.online From the past few months up until now, COVID-19 has taken a toll on almost everyone’s way of ...
អាន​បន្ថែម
Term 39

T39 Announcement

វគ្គសិក្សាថ្មី ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា ២០២០
អាន​បន្ថែម
Picture1

ការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សា ដោយមានការបន្ថែមការរៀនអនឡាញ (Blended Learning)

How you will benefit from Blended Learning
អាន​បន្ថែម
_MG_7200

សេចក្តីប្រកាសអំពីអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ ២០២០

Welcome to 2020 Edniche Scholarship Share on facebook Share this on Facebook Edniche Scholarship is created to provide financial assistance to students who want to ...
អាន​បន្ថែម
Share
Share
Share
អ៊ីមែ៉ល
Share

របៀបរៀនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

The test fee is 10$. If you take the test online, you can pay via ABA or Wing. 

The placement test can be taken at the school or online. Contact us on telegram with this phone number: 011 455 567 or search for Edniche Front Office (@ednicheinfo). 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

ត្រូវការជំនួយ?

  1. យើងនៅទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងតាមតេលេក្រាម ០១១​ ៤៥៥ ៥៦៧។
  2. អ្នកក៏អាច ធ្វើតេស្តស្វែងរកវគ្គ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គដែលសក្តិសមនឹងអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមិនអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមការផ្ទេរប្រាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាដែលមានលេខ ០១១ ៤៥៥ ៥៦៧ ឬ ០៩៦ ៦ ៤៥៥ ៥៦៧។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top