អំពីអ៊ែតនិច

As an English school, our vision is to empower Cambodian individuals with the skills and knowledge needed to fully harness the benefits of regionalization and globalization.

ទស្សនៈវិស័យរបស់អ៊ែតនិច

We envision our students becoming proficient in English, the global language of communication, enabling them to actively participate in the globalized world. By providing quality education and language proficiency, we aim to equip our students with the tools to thrive in an interconnected world, seize international opportunities, and contribute to the advancement of Cambodia on the global stage.

អំពីអ៊ែតនិច

They say, “Life is a journey, not a destination.” At Edniche, we believe learning English is both journey and destination. Our students should be joyful during the journey with Edniche, and when they reach the destination, they acquire a competent English proficiency level.

លោក ទេព លីវីណា នាយកសាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិច​

យើង​ជា​នរណា

យើងជាគ្រូដែលស្រឡាញ់ការបង្រៀន។

At Edniche, we don’t label teachers or students as “good” or “bad.” Instead, we focus on passion, dedication, and commitment. We believe teaching goes beyond just skills—it’s about caring deeply. Every day, we’re here to support, guide, motivate, and provide resources to help students learn their best. Our goal is to create a nurturing environment where everyone can thrive and reach their full potential.

Share
Share
Share
អ៊ីម៉ែល
Share

Promotions

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • An additional 10% discount is offered for all annual Blended and Virtual Learning payments. 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

ការចុះឈ្មោះ

The test fee is 10$. If you are taken the test online, you can pay via ABA or Wing. 

The placement test can be taken at the school or online. Contact us on telegram with this phone number: 011 455 567 or search for Edniche Front Office (@ednicheinfo). 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

មានសំណួរបន្ថែម?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ និងឆ្លើយរាល់ការសង្ស័យរបស់អ្នក។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top