4
អំពីអ៊ែតនិច

យើងចង់ឃើញប្រជាជានកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីដំណើរសមាហរណកម្មតំបន់ និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។

ទស្សនៈវិស័យរបស់អ៊ែតនិច

អំពីអ៊ែតនិច

They say, “Life is a journey, not a destination.” At Edniche, we believe learning English is both journey and destination. Our students should be joyful during the journey with Edniche, and when they reach the destination, they acquire a competent English proficiency level.

លោក ទេព លីវីណា នាយកសាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិច​

យើង​ជា​នរណា

យើងជាគ្រូដែលស្រឡាញ់ការបង្រៀន។

We do not talk about good and bad either about teacher or student. We believe it is a matter of where our heart is. 

We are just a group of teachers who believe teaching isn’t only about skills but also a dedication, passion and commitment. 

Everyday at Edniche, we are delight to provide support, guidance, motivation, and resources to help students learn at their best. 

Our Teachers

Share
Share
Share
អ៊ីមែ៉ល
Share

របៀបរៀនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

The test fee is 10$. If you take the test online, you can pay via ABA or Wing. 

The placement test can be taken at the school or online. Contact us on telegram with this phone number: 011 455 567 or search for Edniche Front Office (@ednicheinfo). 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

ត្រូវការជំនួយ?

  1. យើងនៅទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងមកយើងតាមតេលេក្រាម ០១១​ ៤៥៥ ៥៦៧។
  2. អ្នកក៏អាច ធ្វើតេស្តស្វែងរកវគ្គ ដើម្បីស្វែងរកវគ្គដែលសក្តិសមនឹងអ្នក។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមិនអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមការផ្ទេរប្រាក់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាដែលមានលេខ ០១១ ៤៥៥ ៥៦៧ ឬ ០៩៦ ៦ ៤៥៥ ៥៦៧។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top