កំពុងចង់កសាងជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ក្រុមនៃស្ថាប័នរបស់អ្នកមែនទេ?

អ៊ែតនិច ផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃចំពោះការចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់គ្រឹះស្ថានដែលចង់បង្កើតជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់បុគ្គលិក។ 

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយការបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗ។ 

kmភាសាខ្មែរ
en_USEnglish kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top