Post
Archive
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

គង់​ ដារា

មុនពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅអ៊ែតនិច ការនិយាយភាសលាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំមិនល្អទេ ហើយខ្ញុំក៏មិនសូវចេះពាក្យច្រើ់នដែរ។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសិក្សាបានមួយវគ្គ ខ្ញុំក៏ឃើញពីភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំ។ សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នៅអ៊ែតនិច។

អាន​បន្ថែម
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

ទេព វណ្ណីដា

កាលពីដើមឆ្នាំ2013 ខ្ញុំបានចូលរៀនកម្រិតទី7នៃកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិចហើយបន្តរហូតដល់កម្រិតទី15ដែលជាកម្រិតបញ្ចប់។ ខ្ញុំរំពឹងត្រឹមតែពិន្ទុ6ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ ដោយសារតែខ្ញុំខិតខំប្រឹងរៀន ក្រោយរៀនចប់ ខ្ញុំប្រលងបានពិន្ទុ 7.5 នៅពេលខ្ញុំប្រលងតេស្ត IELTS នៅដើមឆ្នាំ2015។ បច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំកំពុងរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។"

អាន​បន្ថែម
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

អ៊ាន ឆរីដា

I was satisfied with the quality and the teaching methodology at Edniche. My teachers paid attention to each and every single student in the class and observed everyone’s learning progress. This is surely what all students want. After graduating from the Guaranteed General English Program (GGEP) at Edniche in early 2016, I knew I had improved tremendously and noticeably. As a result, I successfully got an overall band score of 6 in IELTS.

អាន​បន្ថែម
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

យឹម ម៉ាលាភ

ខ្ញុំជ្រើសយកអ៊ែតនិចពីព្រោះតែកម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាព និងធានាថាខ្ញុំនឹងប្រលងបានពិន្ទុយ៉ាងតិច6 ពីតេស្តអន្តរជាតិ IELTS ពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់។ ការសម្រេចចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅអ៊ែតនិចរបស់ខ្ញុំជាការត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំទទួលបានពិន្ទុ IELTS 6.5 ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដាក់ពាក្យបន្តការសិក្សានៅបរទេស។

អាន​បន្ថែម
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

លឹម ម៉េងគួង

ញុំជ្រើសយកអ៊ែតនិចពីព្រោះតែកម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាព និងធានាថាខ្ញុំនឹងប្រលងបានពិន្ទុយ៉ាងតិច6 ពីតេស្តអន្តរជាតិ IELTS ពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់។ ការសម្រេចចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅអ៊ែតនិចរបស់ខ្ញុំជាការត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះពេលខ្ញុំរៀនចប់ ខ្ញុំទទួលបានពិន្ទុ IELTS 6.5 ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដាក់ពាក្យបន្តការសិក្សានៅបរទេស។

អាន​បន្ថែម
វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

គង់ គីមបួយ

It has been a long journey as an Ednicher. To me, Edniche was not just a school, but also a home where you learn from your Edniche family. Also, what makes Edniche rather unique is instead of sticking to the old education system in language teaching, Edniche has altered the system several times just to work on students’ weakness. I have seen significant improvements in my four skills. Graduating from Edniche, I have taken 3 things which I might not find elsewhere, they are memory, experience, and friendship. As an Edniche graduate, I would like to say that I am impressed and proud to be called Ednicher.

អាន​បន្ថែម
Share
Share
Share

ការចុះឈ្មោះ

The test fee is 10$. If you are taken the test online, you can pay via ABA or Wing. 

The placement test can be taken at the school or online. Contact us on telegram with this phone number: 011 455 567 or search for Edniche Front Office (@ednicheinfo). 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

Promotions

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • An additional 10% discount is offered for all annual Blended and Virtual Learning payments. 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

មានសំណួរបន្ថែម?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ និងឆ្លើយរាល់ការសង្ស័យរបស់អ្នក។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top