វគ្គភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានា(GGEP)

Blended & Virtual

ហេតុអ្វីជ្រើសយកវគ្គសិក្សាអង់គ្លេសទូទៅដែលមានការធានានៅអ៊ែតនិច

ធានាពិន្ទុតេស្តIELTS យ៉ាងតិច ៦

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កម្រិតទី 16 នៃ GGEP សិស្សត្រូវបានធានាថានឹងទទួលពិន្ទុយ៉ាងហោចណាស់ 6 ពិន្ទុពីការប្រលងតេស្តIELTS ។

ចំនួនសិស្សតិច

ក្នុងថ្នាក់មានសិស្សច្រើនបំផុត 15 នាក់ ដែលនេះអនុញ្ញាតិឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរីកចម្រើនរបស់សិស្សម្នាក់ៗ។

គ្រូដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

គ្រូបង្រៀនទាំងអស់គឺជាអ្នកមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយទទួលបានពិន្ទុIELTS យ៉ាងតិច7ជាមួយនិងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ក្នុងការបង្រៀន ។

ការអនុវត្តតាមអនឡាញ

សិស្សមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរៀន និងអនុវត្តភាសាបន្ថែមលើការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ ឬថ្នាក់អនឡាញរបស់ពួកគេ។

ការប្រលងតេស្ត IELTS ដោយមិនគិតថ្លៃ

ដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែម សិស្សអាចទទួលបានការប្រឡង IELTS ជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្រិតទី 16 ។

ប្រសិទ្ធភាព

រចនាឡើងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា កម្មវិធីសិក្សាត្រូវបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធិភាពដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានាពេលកន្លងមក។

ការពិតទូទៅ

4

14

ដំណាក់កាល
កម្រិត

EP 9 - 14

290$

/term

EP 7 - 8

270$

/term

EP 3 - 6

250$

/term

EP 1 - 2

220$

/term

ការចុះឈ្មោះ

The test fee is 10$. If you are taken the test online, you can pay via ABA or Wing. 

The placement test can be taken at the school or online. Contact us on telegram with this phone number: 011 455 567 or search for Edniche Front Office (@ednicheinfo). 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

Promotions

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • An additional 10% discount is offered for all annual Blended and Virtual Learning payments. 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

មានសំណួរបន្ថែម?

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ និងឆ្លើយរាល់ការសង្ស័យរបស់អ្នក។

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top