វគ្គសិក្សា
selection

Thank you for

Answer again? Click here

វគ្គដែលអ្នកគួររៀន៖

យោបល់របស់យើង៖

ប្រសិនបើភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកគួរសម ឬល្អអ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅក្នុងវគ្គ EBC ។ សូមជ្រាបថាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្តចូលរៀនសិនមុនពេលចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានពិន្ទុដែលសាលាបានកំណត់ទេ អ្នកមិនទាន់អាចចូលរៀន EBC ភ្លាមៗនោះទេ អ្នកនឹងត្រូវបានណែនាំអោយចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គ GGEP ជំនួសវិញ។

យើងដឹងថាអ្នកចង់រៀនវគ្គ EBC ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះទាមទារឲ្យអ្នកមានមូលដ្ឋានសមរម្យមួយមុនពេលចុះឈ្មោះចូលរៀន។

continueមកវគ្គនេះវិញ

Share
Share
Share
អ៊ីម៉ែល
Share

Our Students

ព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ប្តូរ

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  • សម្រាប់ការរៀននៅសាលា និងការរៀនអនឡាញជាមួយគ្រូ (Blended and Virtual Learning)
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
  • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% បន្ថែមសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសិក្សាជាឆ្នាំ សម្រាប់ការរៀននៅសាលា​ និងការរៀនអនឡាញដែលមានគ្រូ 
  • *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

ចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយរបៀបណា?

The test fee is 10$. If you take the test online, you can pay via ABA or Wing. 

អ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅសាលាឬតាមអនឡាញ។ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

អ្នកអាចបង់ថ្លៃសិក្សាជាវគ្គ ឬជាឆ្នាំ។ ការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវធ្វើតាម ABA ។ យើងមិនទទួលការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ទេ។ 

អ្នកក៏អាចបង់តាមភ្នាក់ងារីងដែរ។ 

សម្រាប់របៀបបង់ សូមទំនាក់ទំនងមកតេលេក្រាមរបស់សាលាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១១​ ៤៥៥​ ៥៦៧ ។ 

ទំនាក់ទំនងមកអ៊ែតនិច

How Do You Want to Study?

kmភាសាខ្មែរ
Scroll to Top